استعلام جلوگیری از ثبت نام

دوست گرامی با عرض پوزش درحال حاضر در مرکز مخابراتی شما سرویس دهی نداریم و امکان ارائه سرویس روی خط شما وجود ندارد. 

میتوانید با 1565 داخلی 2 برای های وب و با 1585 داخلی 2 برای پارس آنلاین تماس بگیرید برای شما ثبت کنند که در صورت امکان ارائه سرویس اطلاع داده شود

We greatly appreciate your feedback.
Hiweb