استفاده از مبلغ بستانکاری

در صورتی که در پنل کاربری بستانکار باشید، می‌توانید از اعتبار خود ترافیک یا سرویس خریداری نمایید. بعد از انتخاب ترافیک یا سرویس مورد نظر هزینه از مبلغ بستانکاری کسر می‌گردد و ترافیک یا سرویس مورد نظر اعمال می‌شود.

 
 

 

49 of 77 people found this helpful.   
Hiweb